تمامی مراکز طرف قرارداد در استان اردبیل

تمامی مراکزی که در استان اردبیل، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان اردبیل
مراکز آزمایشگاهی استان اردبیل
مراکز فیزیوتراپی استان اردبیل
مراکز رفاهی استان اردبیل

خرید کارت آتیه سازان