تمامی مراکز طرف قرارداد در استان کرمان

تمامی مراکزی که در استان کرمان، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان کرمان
مراکز رفاهی استان کرمان

خرید کارت آتیه سازان