تمامی مراکز طرف قرارداد در استان کردستان

تمامی مراکزی که در استان کردستان، خدمات درمانی  و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز رفاهی استان کردستان

خرید کارت آتیه سازان