تمامی مراکز طرف قرارداد در استان خراسان رضوی

تمامی مراکزی که در استان خراسان رضوی، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان خراسان رضوی
مراکز آزمایشگاهی استان خراسان رضوی
مراکز فیزیوتراپی استان خراسان رضوی
مراکز چشم پزشکی و خرید عینک استان خراسان رضوی

خرید کارت آتیه سازان