Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر محمدرضا واعظی

مرکز دندانپزشکی یوسف آباد: این قرارداد فسخ شده است.

نام مدیر: دکتر محمدرضا واعظی این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: یوسف آباد، نبش خیابان 15 ام، تماس: 88709066 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه غیر از صبح های روزهای فرد. این قرارداد فسخ شده است.