Previous Next

مطب پوست، داخلی و اطفال دکتر خسرو نکوئی

مطب پوست، داخلی و اطفال دکتر خسرو نکوئی:

آدرس: زرین شهر، خیابان باهنر، کوچه شهید طغیانی، تماس: 03152233617

تخفیف و تعرفه ها:

  • ویزیت با دفترچه بیمه، 205،000 ریال و در حالت آزاد، 305،000 ریال است که به ترتیب برای آتیه سازانی ها، 180،400 و 269،000 ریال محاسبه می شود.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 16 الی 20.