Previous Next

فروشگاه بزرگ خوار و بار حسینی

فروشگاه بزرگ خوار و بار حسینی:

نام مدیر: سید اکبر حسینی

آدرس: ازنا، بلوار جهاد، جنب اداره جهاد کشاورزی، 06643428090

تخفیف ویژه برای دارنده های کارت آتیه سازان: 4 درصد.

تصاویر: