مراکز رفاهی استان هرمزگان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی هرمزگان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
فروشگاه های بهداشتی استان هرمزگان
پارچه فروشی های استان هرمزگان
رستوران های هرمزگان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان