مزون ها و بوتیک های طرف قرارداد در خوزستان

مزون ها و بوتیک های طرف قرارداد در خوزستان، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مزون استفاده کنید.
گالري كودک و نوجوان فرشته - اهواز

مشاهده مزون ها و بوتیک های طرف قرارداد در خوزستان به صورت PDF