مراکز رفاهی استان خراسان جنوبی

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی خراسان جنوبی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
رستوران های خراسان جنوبی
آبمیوه و بستنی فروشی های خراسان جنوبی

سفارش کارت آتیه سازان