پروتئینی های طرف قرارداد در تهران

پروتئینی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
شرق تهران:
پروتئین مزه - نارمک

پروتئینی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF