لبنیاتی ها و پروتئینی های طرف قرارداد در تهران

لبنیاتی ها و پروتئینی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر لبنیاتی یا پروتئینی استفاده کنید.
شرق تهران:
پروتئین مزه - نارمک
شمال تهران:
لبنیات تاجیک کاشانک - نیاوران

لبنیاتی ها و پروتئینی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF