هتل های تهران

هتل های تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
هتل ها:
مرکز تهران:
هتل پامچال - دروازه دولت

مشاهده هتل های تهران به صورت PDF