آبمیوه و بستنی فروشی های طرف قرارداد در تهران

آبمیوه و بستنی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه مرکز طرف قرارداد استفاده کنید.
نون پیچ - میدان توحید
بستنی رضا - نارمک
آب انار نیاوران - نیاوران
آبمیوه بستنی لابریت سهروردی - سهروردی
آبمیوه بستنی لابریت حقانی - حقانی
آبمیوه بستنی لابریت پالیزی - پالیزی

مشاهده آبمیوه و بستنی فروشی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF