خشکشویی های استان تهران

خشکشویی های طرف قرارداد در استان تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر خشکشویی استفاده کنید.
اپلیکیشن کلینو - تخفیف از اپلیکیشن
خشکشویی زودشور - تخفیف آنلاین و حضوری
خشکشویی بهار - حکیمیه

مشاهده خشکشویی های استان تهران به صورت PDF