آموزشگاه های موسیقی طرف قرارداد در تهران

آموزشگاه های موسیقی طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر آموزشگاه استفاده کنید.
غرب تهران:
موسسه فرهنگی اجتماعی سامان علوی
مرکز تهران:
آموزشگاه موسیقی هنر پارسه - مفتح شمالی
آموزشگاه موسیقی هنر امروز - کریمخان
آموزشگاه موسیقی نوگاه - سهروردی
آموزشگاه موسیقی پسکو - مطهری

مشاهده آموزشگاه های موسیقی تهران به صورت PDF