خشکبار و آجیل فروشی های طرف قرارداد در تهران

خشکبار و آجیل فروشی های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر خشکبار و آجیل فروشی استفاده کنید.
شمال تهران:
خشکبار داریوش  -تجریش
شرق تهران:
آجیل آدانا - مجیدیه
مرکز تهران:
خشکبار تواضع - پارک ساعی

خشکبار و آجیل فروشی های تهران به صورت PDF