مدارک مورد نیاز برای عضویت

1- اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصویر روشن و خوانا از صفحه اول شناسنامه
2- اصل و دو برگ تصویر روشن و خوانا از کارت ملی
3- یک قطعه عکس 3 در 4 رنگی جدید
4- فیش واریزی مربوط به حق عضویت سالیانه
5- فیش واریزی مربوط به هزینه صدور کارت
6- فیش واریزی مربوط به استفاده از خدمات درمانی خاص (در صورت تمایل)

منو بار