مدارک لازم برای پذیرندگان حقوقی

در صورتی که پذیرنده حقوقی باشد، مدارک لازمه بر اساس مستندات حقوقی، دریافت خواهد شد و پس از تایید مدارک و مستندات، عضویت پذیرنده حقوقی تایید می شود.
تمامی پذیرندگان مجهز به دستگاه های کارتخوان بانک دی خواهند شد.

منو بار