مدارک مورد نیاز برای پذیرندگان حقیقی

1- ارائه درخواست به ایمیل info@telecart.ir
2- کپی پشت و روی کارت ملی صاحبان حساب
3- کپی صفحه اول شناسنامه صاحبان حساب
4- کپی جواز کسب دارای حداقل شش ماه تاریخ معتبر یعنی مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح
5- شماره حساب بانکی نزد بانک دی، یعنی تکمیل فرم های افتتاح حساب اشخاص حقیقی
6- تکمیل فرم استشهاد برای فروشندگان فاقد جواز کسب
تمامی پذیرندگان مجهز به دستگاه های کارتخوان بانک دی خواهند شد.

منو بار