مراکز رفاهی استان زنجان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی زنجان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
فروشگاه های زنجیره ای استان زنجان
بوتیک ها، بستنی فروشی ها و کتاب فروشی های زنجان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان